Всички новини

архивни публикации

3d systems logo smlСпейскад e основен партньор и спонсор на второто издание на националния форум "3D печатът – предвестникът на 4-ата индустриална революция". Събитието ще се проведе на 16 март т. г. в конферентен център Капитал Форт, София. 

Форумът е насочен към представители на производствени компании от секторите машиностроене, металообработка, автомобилостроене, самолетостроене, производство на пластмасови изделия, алуминиеви и пластмасови профили, опаковки, инструментална екипировка, механични системи. Очаква се на събитието да присъстват и представители на архитектурни и проектантски бюра, строителни компании, Монетния двор, рекламни и дизайнерски агенции, на университетите и БАН, Медицинска академия и медицински научно-изследователски центрове, зъботехнически лаборатории, музеи – археологически, исторически, етнографски къщи и др. 

Повече информация за събитието може да научито на http://events.idg.bg/bg/2017/3D/190


На 20 януари тази година Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обяви приема на проекти по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Допустими разходи за постигане на целите на програмата по Елемент A са следните решения доставяните от Спейскад ООД:

 • Софтуерните решения за симулацията и оптимизацията на изделия и технологични процеси (CAE), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)
 • 3D принтерите за директен печат на метал и полимери на 3D Systems, които са ДМА.

Минимален размер на помощта: 500 000 лв.
Максимален размер на помощта: според режима на подкрепа, до 2 500 000 лв., от 25% до 50% финансиране

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 19.05.2017г.

Допустими кандидати: големи предприятия регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

Дейности, допустими за финансиране:

1. Елемент А

 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);
 • Осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (само за режим „регионална инвестиционна помощ”)

2. Елемент Б

 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;
 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта

Разходи, допустими за финансиране:

1. Елемент А

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства), и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от ВИ за собствено потребление – не трябва взети общо да представляват повече от 50% от разходите по проекта);
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност, до 50% от разходите под режим „регионална инвестиционна помощ“;

2. Елемент Б (да не надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта):

 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
 • Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв.;
 • Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Имаме страхотна новина за Вас! Сега Siemens PLM предлага 30 дни безплатен тест на NX CAM софтуера. Безплатният тест е чудесна възможност да научите, как с решението за CAM програмиране на металообработващи машини, постпроцесиране и машинна симулация, ще увеличите възвръщаемостта на инвестициите си в металообработващи машини.

С тестовата версия на NX CAM софтуера можете да създавате NC програми от 2,5 и 3-осови фрезови обработки както и пробивни обработки. Тестовата версия доставя още:

 • Функционалност, за създаване от прости до сложни CAD модели и  импортиране на геометрия от други CAD системи
 • Проверка и откриване на колизии
 • Функционалност за постпроцесиране и персонализация на изходния NC код за всички водещи контролери.

Регистрирайте се, свалете софтуера и стартирайте  NX CAM още днес!

Информирайте се от експертите на Siemens PLM във форума: NX за производство по време на теста. Можете да потърсите помощ във форума и да обменяте информация с експерти, след като се регистрирате като член на общността. Също така може да намерите за полезен и материала за най-често задаваните въпроси за тестовата версия.

 


Подкатегории

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD